от почвата и водата. Той служи също за почистване на метали, пестициди, разтворители, експлозиви, суров нефт, полиароматни въглеводороди и извличане на токсини от депата.

Растенията разграждат органични замърсители и стабилизират металните замърсители, действайки като филтри или капани.

Основан през 1931 г., Институтът за ливадните култури е водеща изследователска институция в Украйна, работеща в областта на семепроизводството. Функциите му включват отглеждането на семена, отглеждането, събирането и преработката на коноп и лен. Той има генетична банка, включваща 400 вида коноп от различни региони на света.

„Конопът се оказва едно от най-добрите фиторемедиативни растения, които успяхме да намерим,“ каза Славик Душенков.

В Института се разработват и нови технологии за събиране и обработване на коноп, чиято библиотека съдържа над 55 000 тома предимно за отглеждането на коноп и ленената промишленост.